Menu
  • VO: obchod@dudasport.sk
  • VO: 0917 376 840
  • MO: predajna@dudasport.sk
  • MO: 038 370 00 17
0
Váš nákupný košík je prázdny!
Cena dopravy

Cena dopravy

Pri objednávke do 100,- € je cena dopravy 5,- € a nad 100,- je doprava zdarma.

Vymedzenie pojmov

"Tovar" je akýkoľvek spotrebný tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.dudasport.sk
"Predávajúci" je obchodná spoločnosť DUDA šport s.r.o., Veľká okružná 1559, 95801 Partizánske, IČO: 36314862, DIČ: 2020140078, IČDPH: SK2020140078
"Spotrebiteľ" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Úvodné ustanovenia
Objednávka je jednostranný záväzný úkon kupujúceho a znamená bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho. Všetky prijaté a spracované objednávky považujeme za záväzné.

Objednávka
Spotrebiteľ môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.dudasport.sk, telefonicky 038 749 55 58, 0917 376 840, alebo e-mailom na obchod@dudasport.sk. Predávajúci následne realizuje potvrdenie objednávky (jej časti). Pre potvrdenie objednávky je nevyhnutná presná špecifikácia tovaru - označenie jeho druhu, ceny a množstva, ďalej ceny za dodanie tovaru, spôsob a termín úhrady objednávky, spôsob a termín dodania tovaru. Takto potvrdená objednávka (jej časť), je považovaná pre obe strany za záväznú.

Potvrdenie objednávky
Každá vaša objednávka bude potvrdená v priebehu 24 - 48 hodín a to buď e-mailom, alebo telefonickým kontaktom.

Platobné podmienky
Platbu za tovar môže spotrebiteľ realizovať bezhotovostným platobným stykom prevodom na účet, v hotovosti pri prevzatí tovaru pri doprave ku spotrebiteľovi alebo v mieste podnikania predávajúceho. Číslo bankového účtu predávajúceho: ČSOB SK70 7500 0000 0040 2557 1051 VS: číslo objednávky.
1. Platba dobierkou - Cena za tovar bude uhradená v hotovosti pri prevzatí od kuriérskej spoločnosti. Za zaslanie tovaru hradí príjemca poštovné 5,00 € s DPH (do 25kg), pri objednávke nad 100 € sa poštovné neúčtuje.
2. Platba faktúrou - Tovar je zaslaný kuriérskou spoločnosťou po úhrade zálohovej faktúry. Pre registrovaných predajcov s dohodnutou dobou splatnosti bude tovar zaslaný kuriérskou spoločnosťou a cena za tovar bude uhradená úhradou faktúry v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Za zaslanie tovaru hradí príjemca poštovné 5,00 € s DPH (do 25kg), pri objednávke nad 100 € sa poštovné neúčtuje.

Dodanie tovaru
Tovar, ktorý máme na sklade, Vám zašleme spravidla v priebehu 2 - 7 pracovných dní. V prípade, že si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v súlade s ustanovením § 13 ods. 1) zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 118/2006 Z. z.). O uvedenom predĺžení dodacej lehoty bude zákazník upozornený e-mailom, resp. telefonicky.

Poškodenia tovaru, záručná doba a reklamácie
Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom. 
Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bolo poškodenie bezplatne, včas a riadne odstránené a predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa poškodenie týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia. Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez poškodenia, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné poškodenie, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. 
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).
Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní spotrebiteľ právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.
V prípade potreby kontaktujte predávajúceho na telefónnom čísle 038 749 55 58, 0917 376 840.

Odstúpenie od zmluvy (zásielkový obchod)
Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:
1. tovar musí byť nepoužitý, zabalený v originálnom obale, v stave vhodnom na ďalší predaj.
2. zásielku je potrebné odoslať na vlastné náklady do 14 dní od doručenia tovaru. Za dátum doručenia sa považuje deň prevzatia tovaru.
3. k zásielke je potrebné pripojiť aj doklad o zaplatení
4. odosielaný tovar vám doporučujeme aj poistiť na plnú sumu, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu či poškodenie

V prípade, že sa rozhodnete od zmluvy odstúpiť, vyplňte prosím formulár "odstúpenie od zmluvy" a zašlite ho prosím spolu s tovarom na adresu:

DUDA šport s.r.o., Veľká okružná 1559, 95801 Partizánske

Storno objednávky
Spotrebiteľ môže bezplatne stornovať svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a takisto po potvrdení objednávky a to telefonicky alebo emailom. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Spotrebiteľovi.
V prípade stornovania objednávky v čase ak bol už tovar zaslaný Spotrebiteľovi, tento znáša reálne náklady spojené s dopravou tovaru.
Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávateľa, číslo objednávky, objednávaný tovar, číslo účtu alebo adresu kam má byť poukázaná zaplatená kúpna cena alebo záloha.
Predávajúci má právo stornovať objednávku ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a spotrebiteľ nemá záujem o náhradné plnenie. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 3 pracovných dní vrátená Spotrebiteľovi. O stornovaní objednávky bude Spotrebiteľ informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Ochrana osobných údajov
Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 Z. z.v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
Zhromažďované a spracovávané údaje u fyzickej osoby: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa.
Zhromažďované a spracovávané údaje u právnickej osoby: meno a priezvisko objednávateľa, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa, obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČDPH.
Údaje môže Spotrebiteľ aktualizovať a meniť po prihlásení.
Spotrebiteľ odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. 
Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu.

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. 

Ako používame súbory cookie?

Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:
Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

Súbory cookies tretích strán

Súbory cookies tretích strán vytvárajú iné organizácie, ktoré nám pomáhajú pri poskytovaní rôznych služieb. Využívame napr. externé analytické služby, ktorých poskytovatelia nastavujú cookies za nás, aby sme mohli zistiť obľúbenosť jednotlivých funkcií. Webová stránka, ktorú ste navštívili, môže napr. umožňovať prístup k obsahu vloženého z YouTube, pričom tieto stránky si môžu nastavovať vlastné súbory cookies.

Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Informácie o GDPR a dokumenty: