Menu
  • VO: obchod@dudasport.sk
  • VO: 0917 376 840
  • MO: predajna@dudasport.sk
  • MO: 038 370 00 17
0
Váš nákupný košík je prázdny!
Cena dopravy

Cena dopravy

Pri objednávke do 100,- € je cena dopravy 5,- € a nad 100,- je doprava zdarma.

Informácie o ochrane osobných údajov

(ďalej len „informácie“)

Naša spoločnosť DUDA šport s.r.o., Veľká okružná 1559, 95801 Partizánske, IČO: 36314862, DIČ: 2020140078, IČDPH: SK2020140078, spoločnosť je zapísaná v OR OS TN, oddiel Sro, vložka č. 19292/R je správcom osobných údajov, kedy za účelom spracovania Vašich osobných údajov, Vám týmto, v súlade s nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné riadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) dávame do pozornosti nižšie uvedené informácie vzťahujúce sa k osobným údajom a k výkonu Vašich práv.


1. Totožnosť správcu, t.j. kto sme.

DUDA šport s.r.o., IČO: 36314862

sídlom Veľká okružná 1559, 95801 Partizánske

Zapísaná v OR OS TN, oddiel Sro, vložka č. 19292/R


2. Kontaktné údaje správcu, t.j. kde, resp. ako nás môžete kontaktovať.

DUDA šport s.r.o., IČO: 36314862

sídlom Veľká okružná 1559, 95801 Partizánske

Zapísaná v OR OS TN, oddiel Sro, vložka č. 19292/R

Telefón: 038 749 55 58, 0917 376 840

Email: obchod@dudasport.sk


Na vyššie uvedených kontaktných údajoch nás môžete kontaktovať za účelom uplatnenia svojich práv vyplývajúcich zo spracovania osobných údajov.


3. Kontaktné údaje splnomocnenca pre ochranu osobných údajov

Kontaktné údaje splnomocnenca pre ochranu osobných údajov.


4. Účel spracovania, t.j. prečo Vaše osobné údaje spracovávame.

Osobnými údaji, ktoré budeme spracovávať, sú:

- Vaše meno, príp. mená a Vaše priezvisko, príp. viac priezvisk;

- Vaša adresa na doručovanie;

- Vaša e-mailová adresa;

- Vaše telefónne číslo.

Za účelom potvrdenia Vašej identity ako subjektu údajov pri výkone Vašich práv, t.j. aby bolo zrejmé, že komunikujeme práve s Vami, bude po Vás naša spoločnosť požadovať, aby ste uviedli identifikátor, ktorým je email. Za predpokladu, že tento identifikátor stratíte alebo ho nebudete mať z akéhokoľvek dôvodu k dispozícii, bude Vaša identita overená inými obecne prijateľnými spôsobmi určenia totožnosti, predovšetkým potom pri osobnom kontakte predložením dokladu totožnosti alebo použitím zaručeného, uznávaného a kvalifikovaného elektronického podpisu pre prípad elektronickej komunikácie.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, na základe ktorej si od našej spoločnosti objednávate konkrétne určený predmet kúpy a ďalej za účelom plnenia zmluvných záväzkov, ktoré z takto uzatvorenej kúpnej zmluvy plynú (predovšetkým potom povinnosti dodať predmet kúpy).

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je dodržanie kúpnej zmluvy, ktorá predstavuje záväzok medzi našou spoločnosťou a Vami.

Pokiaľ by sme hodlali Vaše osobné údaje ďalej spracovávať pre iný účel, než je účel uvedený v tomto bode, poskytneme Vám ešte pred uvedením ďalšieho spracovania informácie o tomto inom účele a príslušné ďalšie informácie.


5. Prijímatelia, resp. kategórie prijímateľov osobných údajov, t.j. komu budú osobné údaje poskytnuté.

Vaše osobné údaje bude spracovávať naša spoločnosť ako správca. Vaše osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté spracovateľovi, čo je fyzická či právnická osoba, ktorá pre našu spoločnosť spracováva osobné údaje, a to na základe uzavretej zmluvy o spracovaní osobných údajov. Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté dodávateľom zaisťujúcim pre našu spoločnosť služby spočívajúce v doručovaní zásielok.


6. Úmysly správcu

Naša spoločnosť nemá úmysel poskytnúť Vaše osobné údaje do tretej zeme alebo medzinárodnej organizácii.


7. Doba uloženia osobných údajov, t.j. ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať

Naša spoločnosť bude mať uchované Vaše osobné údaje po dobu, po ktorú bude trvať náš akýkoľvek zmluvný vzťah, pre ktorý bude potrebné spracovávať Vaše osobné údaje a ďalej ďalších 10 rokov po skončení Vášho posledného zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou.


8. Práva subjektu údajov, t.j. aké máte práva a aké máme my povinnosti.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požadovať od našej spoločnosti prístup k svojim osobným údajom. Máte právo získať od nás potvrdenie či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ áno (osobné údaje sú spracovávané), máte právo získať prístup k týmto svojim osobným údajom a k nasledovným informáciám:

- účely spracovania;

- kategórie dotknutých osobných údajov;

- prijímatelia alebo kategórie prijímateľov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;

- plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo pokiaľ nie je možné túto dobu určiť, kritériá použité k stanoveniu tejto doby;

- existencia práva požadovať od nás opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;

- právo podať sťažnosť u dozorného úradu;

- všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Vás ako subjektov údajov;

- skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovaniu, a o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre Vašu osobu.

Máte právo na poskytnutie kópie spracovávaných osobných údajov. Za ďalšie kópie, t.j. za druhú kópiu a každú ďalšiu, Vám môžeme účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak podáte žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.


Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účel spracovania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.


Právo na vymazanie

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a my máme povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ platí jeden z týchto dôvodov:

- osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracovávané;

- osobné údaje boli spracované protiprávne;

- osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti vzťahujúcej sa na našu spoločnosť.


Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že sa právo na vymazanie neuplatní predovšetkým, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné:

- na výkon práva na slobodu prejavu a informácie;

- na splnenie práva povinnosti, ktoré vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahuje;

- na určenie, výkonu alebo obhajobu právnych nárokov.

                

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

- pokiaľ by ste popierali presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;

- spracovanie je protiprávne a Vy odmietate vymazanie osobných údajov a žiadate miesto toho o obmedzenie ich použitia;

- už osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požaduje 

na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Pokiaľ bolo spracovanie obmedzené, môžu byť Vaše osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba s Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého členského štátu.


Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytli správcovi, 

v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo poskytnúť tieto údaje inému správcovi bez toho,  aby sme tomu bránili.

Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli poskytnuté priamo nami ako jedným správcom správcovi druhému, pokiaľ to bude možné technicky previesť.


Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.


Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovaniu

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka.


Právo na informácie

Informácie vzťahujúce sa k spracovaniu osobných údajov Vám poskytujeme písomne. Vo vhodných prípadoch Vám informácie tiež poskytneme v elektronickej forme.

Máte právo, pokiaľ o to požiadate, aby vám boli informácie vzťahujúce sa na ochranu osobných údajov poskytnuté ústne. Pre tento prípad bude musieť byť preukázaná Vaša identita. Pre prípad ústneho poskytnutia informácií vzťahujúcich sa na ochranu osobných údajov prosím kontaktujte nás elektronickou formou na e-mailovú adresu obchod@dudasport.sk.sk alebo telefonicky na telefón 038 749 55 58, 0917 376 840


9. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov na účely tak, ako sú vymedzené v tejto informácii, je nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a naplneniu jej účelu.

Poskytnutie osobných údajov je stanovené zmluvnou požiadavkou, nakoľko bez poskytnutia požadovaných osobných údajov nebudeme môcť s Vami kúpnu zmluvu uzavrieť.


10. Automatizované rozhodovanie, profilovanie

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre Vás malo akékoľvek právne účinky.


11. Sťažnosť

Pokiaľ by ste mali výhrady proti našej činnosti ako správcu osobných údajov, alebo proti činnosti prijímateľa, ktorým boli poskytnuté osobné údaje, prosím obracajte sa na nás s Vašimi sťažnosťami, a to v písomnej podobe na kontaktné údaje uvedené v bode 2 tejto informácie. Je potrebné, aby bolo zo sťažnosti zrejmé, kto ju podáva a čo v sťažnosti konkrétne namieta. Týmto ustanovením nie je dotknuté Vaše právo podať sťažnosť dozornému úradu.


Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.


Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. 


Ako používame súbory cookie?

Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:
Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.


Súbory cookies tretích strán

Súbory cookies tretích strán vytvárajú iné organizácie, ktoré nám pomáhajú pri poskytovaní rôznych služieb. Využívame napr. externé analytické služby, ktorých poskytovatelia nastavujú cookies za nás, aby sme mohli zistiť obľúbenosť jednotlivých funkcií. Webová stránka, ktorú ste navštívili, môže napr. umožňovať prístup k obsahu vloženého z YouTube, pričom tieto stránky si môžu nastavovať vlastné súbory cookies.

Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov.


Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Informácie o GDPR a dokumenty: